Sarkomy

 • Základní ustanovení
   1. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) upravují zpracování osobních údajů při užívání webových stránek www.sarkomy.cz (dále jen „Web“) a využívání našich dalších služeb (dále jen „Služby“) jejími uživateli (dále jen „Uživatel“ nebo „Vy“). 
   2. Vlastníkem a provozovatelem Webu a správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Nadační fond profesora Pavla Pavka, se sídlem III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84, PSČ 150 00, IČ 241 42 565, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. N 854 (dále jen „Nadační fond“ nebo „my“).
   3. Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje a jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud používáte Web nebo užíváte naše Služby. 
 • Účel zpracování osobních údajů
  1. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete. Osobními údaji se rozumí jakákoli informace, která lze vztáhnout ke konkrétnímu Uživateli.
  2. V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme také povinni o Vás shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. 
  3. Uživatel prohlašuje, že jsou všechny poskytnuté osobní údaje pravdivé, přesné, aktuální, správné a úplné. Nadační fond nepřebírá žádnou povinnost tyto informace ověřovat.
  4. Zpracování osobních údajů ze strany Nadačního fondu je zákonné, neboť je při zpracování splněna vždy alespoň jedna z následujících podmínek:
 1. udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů;
 2. zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění ze smlouvy, jejíž stranou jste;
 3. zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti; nebo
 4. zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

 

 1. Nadační fond mimo výše uvedené zpracovává osobní údaje Uživatelů pro následující účely:
 1. Poskytování Služeb a splnění smluvních povinností

Za účelem Poskytování Služeb a splnění smluvních povinností můžeme zpracovávat osobní údaje Uživatele, které mu Uživatel poskytl, nebo které mu poskytne v budoucnu tím, že užívá Web nebo Služby. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění ze smlouvy mezi Uživateli, jako subjekty údajů, a námi.

 

 1. K ochraně našich práv

Můžeme zpracovávat osobní údaje Uživatele, které jsou nezbytné k uplatnění našich nároků a za účelem naší ochrany. Takové zpracování osobních údajů Uživatele je naším oprávněným zájmem. 

 

 1. Ze strany Nadační fond nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • Doba zpracovávání osobních údajů
   1. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nutné pro výše uvedené účely, do odvolání Vašeho souhlasu nebo dostatečně dlouho, abychom splnili všechny zákonné požadavky. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme. Pokud Vaše osobní údaje zpracujeme na základě oprávněného zájmu, bude zpracování trvat tak dlouho, dokud náš oprávněný zájem přetrvává. Po uplynutí této doby jsou Vaše osobní údaje vymazány. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, můžete kdykoli vznést námitku.
   2. Osobní údaje Uživatelů může Nadační fond předat jiným zpracovatelům, kteří mu dodávají marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely. Souhlasíte s tím, že údaje, které od Vás shromažďujeme, mohou být převedeny do místa určení mimo Evropský hospodářský prostor a uloženy v něm. Může být také zpracována zaměstnanci působícími mimo Evropský hospodářský prostor, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Odesláním svých osobních údajů souhlasíte s takovým zpracováním. Přijmeme všechna nezbytná opatření, abychom zajistili, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami.
 • Práva Uživatele
  1. Vaše práva související s ochranou a zpracováním osobních údajů jsou následující:
 1. Právo na přístup k osobním údajům 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Uživatel má právo od Nadačního fondu získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Uživatel má také právo, aby Nadační fond bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Uživatel právo kdykoli doplnit.

 1. Právo na výmaz osobních údajů 

Toto právo představuje povinnost Nadačního fondu zlikvidovat osobní údaje, které o Uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Uživatel o to požádá.

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Uživatel má dále právo, aby Nadační fond v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Nadačního fondu, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Uživatel právo kdykoli vznést námitku.

 1. Právo na přenositelnost údajů 

Toto právo dává Uživateli možnost získat osobní údaje, které Nadační fond poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 1. V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděným ze strany Nadačního fondu, můžete podat stížnost/námitku přímo nám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech Uživatele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese https://www.uoou.cz.
 • Podmínky zabezpečení osobních údajů
   1. Nadační fond prohlašuje, že k osobním údajům Uživatele mají přístup pouze jím pověřené osoby.  Zavázali jsme se bezpečně ukládat Vaše data. Proto jsme provedli odpovídající fyzická, technická a organizační opatření a plány na ochranu a zabezpečení údajů, které jsme od Vás získali. Naším cílem je vyloučit neoprávněné nebo nezákonné zpracování Vašich osobních údajů nebo náhodné, neoprávněné nebo nezákonné zpřístupnění, použití, přenos, zpracování, kopírování nebo poškození Vašich údajů.
  1. Cookies
   1. V případě využívání Webu a případně našich dalších Služeb, dochází k ukládání malých identifikačních souborů nazývaných cookies do Vašeho počítače. Tyto soubory nám umožňují sbírat určité informace z Vašeho zařízení, na jejichž základě můžeme vylepšit fungování Webu a Služeb.
   2. Nepoužíváme žádný z těchto identifikačních souborů k tomu, abychom Uživatele identifikovali jako jednotlivce.
   3. Uživatel může ukládání cookies zakázat, nebo cookies již uložené z počítače vymazat, pomocí nastavení svého webového prohlížeče.
   4. Pokud má Uživatel ukládání cookies povolené na svém webovém prohlížeči a navštíví náš Web, souhlasí tím s používáním cookies podle těchto Zásad. V rozsahu, v jakém jsou cookies osobním údajem, řídí se jejich zpracování pravidly, která se vztahují k ochraně osobních údajů dle těchto Zásad.
 • Závěrečná ustanovení
  1. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Zásadami a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Tyto Zásady a jakékoli další právní vztahy mezi Vámi a Nadačním fondem se řídí právem České republiky. Pro rozhodování souvisejících právních sporů mezi Vámi a Nadačním fondem jsou příslušné obecné soudy České republiky.
  3. Ukáže-li se některé ustanovení Zásad jako neplatné, neúčinné, nebo nevymahatelné, takové ustanovení nahradíme ustanovením, jehož smysl a účel se původnímu ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Zásad.
 1. Tyto Zásady jsou v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nabývají účinnosti dnem 20.3.2022